2012
2012
Gaawu-aset 21 Gamou 2012
2011
2011
Dibeer ji 23 Gamou 2011
2010
2010
from Gaawu-aset 23 to Dibeer ji 24 Gamou 2010
2009
2009
from Gaawu-aset 31 Gamou to Dibeer ji 1 Raki Gamou 2009
2008
2008
from Gaawu-aset 19 to Dibeer ji 20 Gamou 2008
2007
2007
Gaawu-aset 10 Raki Gamou 2007
2006
2006
Dibeer ji 12 Raki Gamou 2006
2005
2005
Gaawu-aset 12 Raki Gamou 2005
2004
2004
Gaawu-aset 31 Gamou 2004
2003
2003
Gaawu-aset 8 Raki Gamou 2003
2002
2002
Dibeer ji 20 Gamou 2002
1993
1993
Gaawu-aset 30 Gamou 1993