2012
2012
ಶನಿವಾರ 21 ಜನವರಿ 2012
2011
2011
ಭಾನುವಾರ 23 ಜನವರಿ 2011
2010
2010
ಇಂದ ಶನಿವಾರ 23 ಗೆ ಭಾನುವಾರ 24 ಜನವರಿ 2010
2009
2009
ಇಂದ ಶನಿವಾರ 31 ಜನವರಿ ಗೆ ಭಾನುವಾರ 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 2009
2008
2008
ಇಂದ ಶನಿವಾರ 19 ಗೆ ಭಾನುವಾರ 20 ಜನವರಿ 2008
2007
2007
ಶನಿವಾರ 10 ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
2006
2006
ಭಾನುವಾರ 12 ಫೆಬ್ರವರಿ 2006
2005
2005
ಶನಿವಾರ 12 ಫೆಬ್ರವರಿ 2005
2004
2004
ಶನಿವಾರ 31 ಜನವರಿ 2004
2003
2003
ಶನಿವಾರ 8 ಫೆಬ್ರವರಿ 2003
2002
2002
ಭಾನುವಾರ 20 ಜನವರಿ 2002
1993
1993
ಶನಿವಾರ 30 ಜನವರಿ 1993