2012
2012
شنبه 21 ژانویه 2012
2011
2011
یک شنبه 23 ژانویه 2011
2010
2010
از شنبه 23 تا یک شنبه 24 ژانویه 2010
2009
2009
از شنبه 31 ژانویه تا یک شنبه 1 فبریه 2009
2008
2008
از شنبه 19 تا یک شنبه 20 ژانویه 2008
2007
2007
شنبه 10 فبریه 2007
2006
2006
یک شنبه 12 فبریه 2006
2005
2005
شنبه 12 فبریه 2005
2004
2004
شنبه 31 ژانویه 2004
2003
2003
شنبه 8 فبریه 2003
2002
2002
یک شنبه 20 ژانویه 2002
1993
1993
شنبه 30 ژانویه 1993